Site icon Read A Little Poetry

Pasalitang Awit ni Rolando S. Tinio

Header PostFeaturedImage 12

Nakikinig kay Frank Sinatra at nagbabasa ng tula. Nararamdaman ang kirot sa puso at pinipigil ang luha.

Pasalitang Awit
Rolando S. Tinio

(Para kay Ella)

Sa iyo hahapon ang aking umaga,
Sintang maligalig kapag umaalon.
Kulubin mo ako sa usok at baga;
Ang bawat araw ko’y tulutang humapon.

Sa iyo pipitak, liwanag ng loob,
Mahal kong kay rupok, akala mo’y ulap.
Payapa kong ito’y payapa ng tulog,
At lalong payapa tuwing mamumulat.

Sa iyo tataas ang aking tanghali;
Lahat ng anino’y magtatalilisan.
Sa tanghaling tapat, ako ang itangi;
Kasuyo, huwag mo akong bibitawan.

Sa iyo lalatag, pilak ng ligaya,
Aakyat ang buwan, titining ang dagat.
Aba’y biglang-bigla, di halos makaya,
Hudyat ng tag-ulang bubugso, kakalat.

Exit mobile version